ADR – Transport of dangerous goods

Naša firma disponuje siedmimi plachtovými súpravami pre prepravu nebezpečného tovaru podľa dohody o ADR.

Prepravujeme tieto triedy podľa UN:
1.4s, 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10.

Kontaktujte nás pre ďalšie informácie.

O ADR

Európska dohoda o cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) bola uzavretá 30. septembra 1957 v Ženeve pod patronátom Európskej hospodárskej komisie pri Organizácii spojených národov a svoju účinnosť nadobudla 29. januára 1968. Dňa 21.auguta 1975 bola v New Yorku táto dohoda novelizovaná Protokolom o zmene Článku 14, odsek 3, novelizácia nadobudla účinnosť 19. apríla 1985.

V súčasnosti sú zmluvnými stranami ADR nasledujúce štáty:

Albánsko, Andora, Azerbajdžan, Belgicko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Čierna hora, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Kazachstan, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macedónsko, Maďarsko, Malta, Maroko, Moldavsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Ruská federácia, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Tunis, Turecko, Ukrajina a Veľká Británia, Island a Tadžikistan.

ADR sa vzťahuje na prepravné operácie, vykonávané na území najmenej dvoch z vyššie uvedených zmluvných strán.

Povinnosti dopravcu pri preprave nebezpečných vecí:

zabezpečiť, aby preprava nebezpečných vecí neohrozila život a zdravie osôb, zvierat, rastlinstva alebo ostatné zložky životného prostredia,
zabezpečiť, aby vozidlá vyhovovali konštrukčným požiadavkám, a ak je to požadované, zabezpečiť vybavenie vozidla osvedčením o schválení vozidla,
zabezpečiť, aby sa vo vozidle nachádzali písomné pokyny podľa ADR,
zabezpečiť, aby vozidlo, prípadne vozidlá, ktoré prepravujú nebezpečné veci, sprevádzali popri osádke aj iné odborne spôsobilé osoby, ak tak určuje medzinárodná dohoda,
zabezpečiť vybavenie vozidla osobitnou výbavou podľa písomných pokynov,
zabezpečiť preškolenie osôb zúčastnených na preprave nebezpečných vecí,
ustanoviť bezpečnostného poradcu pre prepravu nebezpečných vecí.

Povinnosti osádky pri preprave nebezpečných vecí:

informovať sa o povahe prepravovaných nebezpečných veciach,
preveriť pred začiatkom prepravy nebezpečných vecí správnosť a úplnosť predpísaných sprievodných dokladov, ktorý je povinný spracovať a dodať odosielateľ,
označiť vozidlo prepravujúce nebezpečné veci oranžovými tabuľami a bezpečnostnými nálepkami a zabezpečiť ich odstránenie po ukončení takejto prevpravy,
oboznámiť sa s obsahom písomných pokynov ešte pred začiatkom nákladky,
vykonať pri nehode alebo mimoriadnej udalosti opatrenia uvedené v písomných pokynoch,
neprevziať na prepravu kus, ktorého obal je poškodený,
predložit orgánom na kontrolu sprievodné doklady, hasiace prístroje a osobitnú výbavu,
ak nákladku vykonáva osádka, dodržať, ustanovenia týkajúce sa nákladky, vykládky, manipulácie s nebezpečnými vecami, spôsobu prepravy a dozor nad vozidlom,
vodič nesmie prepravovať osoby nepatriace do osádky vozidla,
riadne sa oboznámiť s obsluhou hasiacich prístrojov,
zákaz otvárať kusové zásielky,
zákaz používať osvetlovacie teleso s otvoreným plameňom a kovovým povrchom,
zákaz fajčiť počas nákladky, vykládky a manipulácie s nebezpečnými vecami,
počas manipulácie s nebezpečnými vecami musí byť motor vypnutý, ak nie je požadovaný na činnosť niektorých zariadení a počas státia dopravnej jednotky použiť parkovaciu brzdu.

Povinnosti bezpečnostného poradcu pri preprave nebezpečných vecí:

sledovať súlad s predpismi upravujúcimi prepravu nebezpečných vecí,
vykonávať poradenstvo pre svoju organizáciu pri preprave nebezpečných vecí,
pravidelne preškolovať zamestnancov s ohľadom na zmeny v legislatíve alebo zmeny dohody ADR,
pripravovať výročnú správu,
hľadať najjednoduchší spôsob prepravy nebezpečných vecí.

Požadované doklady pri preprave

Prepravný doklad – obsahuje údaje podobné ako v nákladnom liste, t.j. identifikačné číslo látky, vlastné dopravné pomenovanie, bezpečnostné značky, obalovú skupinu, obmedzujúci tunelový kód, odosielateľa a príjemcu atď. Údaje musia byť napísané v úradnom jazyku odosielateľa a tiež v anglickom, nemeckom alebo francúzskom jazyku.

Upozornenie: Pri preprave nebezpečných vecí na Slovensku je potrebné použiť vzor „Nákladného listu pri preprave nebezpečných vecí“ podľa vyhlášky č. 357/2007 – príloha č. 10.

Písomné pokyny určené pre prípad nehody alebo mimoriadnej udalosti musia byť v kabíne vodiča a musia byť v jazyku vodiča a ďalších členov osádky vozidla, v ktorom vedia čítať a rozumejú mu.

Upozornenie: Od 1.1.2009 sú písomné pokyny na štyroch stranách, farebné, pre všetkých vodičov rovnaké. Musia ich dostať od dopravcu pred cestou.

Ďalšie doklady:
Doklad totožnosti s fotografiou – pre každého člena osádky
Osvedčenie o schválení vozidla na prepravu určitých nebezpečných vecí – vydáva STK na vozidlá typu FL, OX, AT, EX/II, EX/III a MEMU – pozri ADR – časť 9
Osvedčenie ADR o školení vodiča na prepravu nebezpečných vecí – v SR vydáva MDPT SR po absolvovaní školenia a vykonaní skúšky – v jazyku vydávajúcej krajiny a tiež vo francúzskom, anglickom alebo nemeckom jazyku
Podľa požiadaviek ADR prípadné povolenie na prepravu

Vybavenie dopravnej jednotky:

Výbava pre osobnú a všeobecnú ochranu na vykonávanie všeobecných opatrení a špecofických záchranných opatrení týkajúcich sa nebezpečenstva, prepravovaná na vozidle podľa oddielu 8.1.5 ADR

Nasledujúca výbava sa musí nachádzať na dopravnej jednotke:
na každé vozidlo zakladací klin, ktorého rozmery zodpovedajú najväčšej prípustnej hmotnosti vozidla a priemeru kolies;
dve samostatne stojace výstražné značky;
kvapalina na vyplachovanie očí(a);

a pre každého člena osádky vozidla
výstražná vesta (napríklad: ako je opísaná v norme EN471);
prenosné osvetľovacie zariadenie;
pár ochranných rukavíc;
ochrana očí (napríklad ochranné okuliare).

Dodatočná výbava vyžadovaná pre určité triedy:
záchranná úniková maska(b) pre každého člena osádky vozidla, ktorá sa musí prepravovať vo vozidle v prípade bezpečnostných značiek vzorov č. 2.3 alebo 6.1;
lopata(c);
prekrytie kanálu(c);
zberná nádoba(c).

_____________________________________________________
(a) Nevyžaduje sa na čísla bezpečnostných značiek 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 a 2.3
(b) Napríklad záchranná úniková maska s kombinovaným plynovo/prachovým filtrom typu A1B1E1K1-P1 alebo A2B2E2K2-P2, ktorý je podobný filtru opísanému v norme EN 141